برنده 11 جایزه ، کاندید 5 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
کارگردان (50)
1981 Venezia - Una mostra per il cinema Venezia - Una mostra per il cinema ( فیلم داستانی )
 

1979 Racconti di fantascienza Racconti di fantascienza ( سریال )
 

1978 Il mio amico Pietro Germi Il mio amico Pietro Germi ( سریال )
 

1977 L L'arte di far ridere ( سریال )
 

1970 Napoli 1860: La fine dei Borboni Napoli 1860: La fine dei Borboni ( فیلم داستانی )
 

1969 Simón Bolívar Simón Bolívar ( فیلم )
 

1967 Soldier Soldier's Girl ( فیلم )
 

1966 Menschliches, Allzumenschliches Menschliches, Allzumenschliches ( سریال )
 

1966 Me, Me, Me... and the Others Me, Me, Me... and the Others ( فیلم )
 

1964 Liolà Liolà ( فیلم )
 

1962 Three Fables of Love Three Fables of Love ( فیلم )
 

1962 La lunga strada del ritorno La lunga strada del ritorno ( فیلم )
 

1961 I Love, You Love I Love, You Love ( فیلم )
 

1959 European Nights European Nights ( فیلم )
 

1958 Liebe und Geschwätz Liebe und Geschwätz ( فیلم )
 

1956 What a Woman! What a Woman! ( فیلم )
 

1954 The Anatomy of Love The Anatomy of Love ( فیلم )
 

1953 Miracolo a Ferrara Miracolo a Ferrara ( فیلم )
 

1952 The Flame The Flame ( فیلم )
 

1952 Times Gone By Times Gone By ( فیلم )
 

1951 Quelli che soffrono per voi Quelli che soffrono per voi ( فیلم )
 

1950 Ippodromi all Ippodromi all'alba ( فیلم )
 

1950 Father Father's Dilemma ( فیلم )
 

1949 Fabiola Fabiola ( فیلم )
 

1947 Castel Sant Castel Sant'Angelo ( فیلم )
 

1947 La Gemma orientale dei papi La Gemma orientale dei papi ( فیلم )
 

1947 Il duomo di Milano Il duomo di Milano ( فیلم )
 

1946 Un giorno nella vita Un giorno nella vita ( فیلم )
 

1945 Responsibility Comes Back Responsibility Comes Back ( فیلم )
 

1942 Four Steps in the Clouds Four Steps in the Clouds ( فیلم )
 

1942 La cena delle beffe La cena delle beffe ( فیلم )
 

1941 La corona di ferro La corona di ferro ( فیلم )
 

1939 An Adventure of Salvator Rosa An Adventure of Salvator Rosa ( فیلم )
 

1939 Retroscena Retroscena ( فیلم )
 

1938 Stürme über Morreale Stürme über Morreale ( فیلم )
 

1937 The Duchess of Parma The Duchess of Parma ( فیلم )
 

1935 Aldebaran Aldebaran ( فیلم )
 

1934 Mario Mario ( فیلم )
 

1933 Il caso Haller Il caso Haller ( فیلم )
 

1933 L L'impiegata di papà ( فیلم )
 

1933 Gesuzza the Garibaldian Wife Gesuzza the Garibaldian Wife ( فیلم )
 

1932 La tavola dei poveri La tavola dei poveri ( فیلم )
 

1932 Palio Palio ( فیلم )
 

1931 Resurrectio Resurrectio ( فیلم )
 

1931 Terra madre Terra madre ( فیلم )
 

1930 Nerone Nerone ( فیلم )
 

1929 Sole! Sole! ( فیلم )
 

1917 La crociata degli innocenti La crociata degli innocenti ( فیلم )
 

بازیگر (3)
خودش (2)
قطعه آرشیو (3)
نویسنده (38)
دست اندرکار (2)